Chinese Ethnic and Folk Dance ריקוד סיני אתני וריקוד סיני עממי

Chinese Ethnic and Folk Dance ריקוד סיני אתני וריקוד סיני עממי

ריקוד סיני אתני ועממי מורכב ממבחר עצום ומגוון של סגנונות ריקוד מסורתיים. ריקוד סיני אתני מתייחס בדרך כלל לתבניות ריקוד שהונחלו בין המיעוטים האתניים הרבים החיים בסין. ריקוד עממי לעומת זאת מתייחס לסגנונות ריקוד פופולריים כמו ריקוד היאנג גה וריקודים עם סרטים ומטפחות, שהועברו בקרב הקבוצה האתנית העיקרית בסין, האן.

בסין יש 55 קבוצות מיעוטים אתניים מוכרים רשמית, ואורחות חייהם השונות משקפות את הבדלים בטופוגרפיה, באקלים ובמסורת דתית של אותו אזור. לא פלא אפוא שגורמים אלו מוטבעים עמוק גם בכל אחד מסגנונות הריקוד אתני.

מקורם של ריקודים סיניים עממים בתרבות העממית המקומית של הרוב האתני האן. ובכל זאת ריקודים מאזורים שונים יכולים להיות מגוונים כמו הריקודים של קבוצות אתניות שונות.

לאורך ההיסטוריה הארוכה של סין, התנועות והסגנון הריקוד העממי והאתני המסורתי של כל אחד מהאזורים עברו קודיפיקציה הדרגתית עד לנקודה שבה היום הם מוכרים באופן נרחב בעולם המחול. ריקוד אתני וריקוד עממי דומים זה לזה בכך ששניהם סגנונות לא סיסטמתיים המושרשים במסורות המקומיות הפופולריות . לפיכך לעתים קרובות מסווגים אותם יחד כנבדלים מריקוד סיני קלאסי המתעלה מעל הבדלים אזוריים ויש לו תשתית של הכשרה שיטתית ומיומנויות טכניות.

קרא עוד ...