Snapshots of Chinese History סיפורים מההיסטוריה הסינית

Snapshots of Chinese History סיפורים מההיסטוריה הסינית

רבים מהסיפורים ומהדמויות המתוארים בריקודים של השן יון נאספו מתוך יצירות קלאסיות וכתבים עתיקים. סיפורים אלה, המבוססים על אירועים היסטוריים מתועדים, מעניקים לאידאלים מופשטים – כגון נאמנות, כבוד להורים, חוסר אנוכיות וסובלנות – ביטוי מוחשי. סיפורים אהובים ונצחיים אלו, הם אוסף של אוצרות מסין העתיקה, באמצעותם נחשפת התרבות הסינית המסורתית במלוא הדרה.

קרא עוד ...