Stories from Chinese Literature סיפורים מהספרות הסינית

Stories from Chinese Literature סיפורים מהספרות הסינית

כאשר בוחנים את הספרות הסינית הקלאסית, לרוב ניתן למצוא בסיפורים ובדמויות המתוארות בהם שורשים היסטוריים. אך במהלך העברתם הדורות מדור לדור, וכתיבתם, בסופו של דבר, בידי סופרים, נוספו לסיפורים אף חיות וצבע. כאן תמצאו מקבץ המשקף את כל הרמות של החברה הסינית: הגיבורים האמיצים, המצביאים המבריקים, הלוחמים חסרי הפחד והנזירים האיתנים באמונתם. סיפורים אלה גם מבטאים אמונה באלוהי ובשלטון השמים, ומשקפים את המהות של התרבות הסינית המסורתית.

קרא עוד ...